طبع هندوانه سرد است یا گرم

طبع هندوانه در طب سنتی سرد و تر است. مصرف هندوانه برای افراد صفراوی مفید بوده و برای افراد با مزاج بلغمی مضر است.

طبع گوشت اردک سرد است یا گرم

طبع گوشت اردک در طب سنتی سرد و تر است. مصرف گوشت اردک برای افراد صفراوی مفید بوده و برای افراد با مزاج بلغمی مضر است.

طبع گوشت بز سرد است یا گرم

طبع گوشت بز در طب سنتی سرد و تر است. مصرف گوشت بز برای افراد صفراوی مفید بوده و برای افراد با مزاج بلغمی مضر است.

طبع گوشت خروس سرد است یا گرم

طبع گوشت خروس در طب سنتی سرد و تر است. مصرف گوشت خروس برای افراد صفراوی مفید بوده و برای افراد با مزاج بلغمی مضر است.

طبع گوشت قرقاول سرد است یا گرم

طبع گوشت قرقاول در طب سنتی سرد و تر است. مصرف گوشت قرقاول برای افراد صفراوی مفید بوده و برای افراد با مزاج بلغمی مضر است.

طبع گوشت گاو سرد است یا گرم

طبع گوشت گاو در طب سنتی سرد و تر است. مصرف گوشت گاو برای افراد صفراوی مفید بوده و برای افراد با مزاج بلغمی مضر است.

طبع گوشت گوساله سرد است یا گرم

طبع گوشت گوساله در طب سنتی سرد و تر است. مصرف گوشت گوساله برای افراد صفراوی مفید بوده و برای افراد با مزاج بلغمی مضر است.

طبع لوبیا سبز سرد است یا گرم

طبع لوبیا سبز در طب سنتی سرد و تر است. مصرف لوبیا سبز برای افراد صفراوی مفید بوده و برای افراد با مزاج بلغمی مضر است.

طبع لیمو شیرین سرد است یا گرم

طبع لیمو شیرین در طب سنتی سرد و تر است. مصرف لیمو شیرین برای افراد صفراوی مفید بوده و برای افراد با مزاج بلغمی مضر است.